ΒΣ ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ

Υποψήφιος στην κατηγορία 6.2 Top Innovative Coffee Equipment Supplier
Κλάδος δραστηριότητας: ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΤΩΝ & ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ
Ιστοσελίδα: https://www.karoulias.gr
Κείμενο αιτιολόγησης υποψηφιότητας: Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.